Person Image

Administration

Education

  • ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต Post-grad. Cer.(Metallurgy), Chugoku University , JAPAN

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 5 0 0
2018 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงานผสมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสีน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2018 การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้าในกระบวนการบรรจุผงชูรส:ชนิดบรรจุด้วยมือ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การปรับปรุงสถานีงานตรวจสอบและซ่อมแซมหลอดด้าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของพนักงานปฎิบัติ โดยใช้หลักการยศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 การประเมินความเสี่ยงที่ประชาชนถูกไฟฟ้าดูดจากสายไฟแรงสูงขนาด 22 kV ขาด : กรณีศึกษาพื้นที่ของเมืองพัทยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 ศึกษาและปรับปรุงสถานีงานของพนักงานจัดเรียงขนมปังปอนด์เพื่อลดความเมื่อยล้า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 ปัจจัยที่มีผลต่อความล้าของสายตาของพนักงานตรวจสอบคุณภาพเลนส์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
2010 ปริมาณมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์นั่งส่วนบุคคลชนิดที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงและมีอายุการใช้งานมากกว่าห้าปี ซึ่งมีผลมาจากการบำรุงรักษาและรูปแบบการขับขี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ผลของรูปแบบการขับขี่ที่มีต่อปริมาณมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0