Person Image

  Education

  • การศึกษาบัณฑิต(การประถมศึกษา), ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ไทย, 2527
  • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2013 การพัฒนากลไกการนำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 4 1 0 0
  2018 การพัฒนาศูนย์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การอบรมครูประจำการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศูนย์สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครูในโรงเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 ความต้องการในการอบรมครูประจำการในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 การศึกษาความพร้อมในการเปิดหลักสูตรและความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและพัฒนาเจตคติของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความพอเพียง ทักษะชีวิตและทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบคู่สัญญาสำหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเองและเจตคติต่อวิชาชีพครู หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบคู่สัญญาสำหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเองและเจตคติต่อวิชาชีพครู หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 3 6 0 0
  2018 รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาครูประจำการในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน หัวหน้าโครงการ ร้าน อ.บุญค้าวัสดุ ศรีราชา 1 0 0 0
  2015 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 0 0 0 0
  2014 การติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2013 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเข้มแข็งและความต้องการในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ร้าน อ.บุญค้าวัสดุ ศรีราชา 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ระบบคู่สัญญา หัวหน้าโครงการ ร้าน อ.บุญค้าวัสดุ ศรีราชา 1 0 0 0
  2011 การถอดรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบบอย่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2011 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2010 การบูรณาการสมรรถนะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ หัวหน้าโครงการ ร้าน อ.บุญค้าวัสดุ ศรีราชา 0 1 0 0
  2009 เรื่องความพึงพอใจของนิสิตครูระดับปริญญาตรีต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ร้าน อ.บุญค้าวัสดุ ศรีราชา 0 1 0 0