โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 12 2 0 0
2023 ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับปรุงอาหารและตรวจวัดกลิ่นรสอาหารด้วยเครือข่ายตัวรับรู้อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
2019 การพัฒนาและสังเคราะห์วัสดุตรวจวัดรสกลมกล่อมในอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2019 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 23 14 1 0
2020 การสังเคราะห์และผลิตวัสดุทดแทนกระดูกจากวัสดุผสมไฮดรอกซีแอปาไทด์-พอลิเมอร์ชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 1 0 1 0
2020 การพัฒนาและสังเคราะห์วัสดุตรวจวัดรสกลมกล่อมในอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2020 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การสังเคราะห์และผลิตวัสดุรูพรุนจากไฮดรอกซีแอปาไทต์ โดยวิธีการหล่อแบบเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 การสังเคราะห์วัสดุคล้ายซีเมนต์จากวัสดุเหลือทิ้งด้วยกระบวนการเผาไหม้และปฏิกิริยาสถานะของแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 2 0 0
2015 การสังเคราะห์และการผลิตแบเรียมไททาเนตที่มีการเจือแมกนีเซียม แคลเซียม และอลูมิเนียม สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
2015 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 6 0 0
2014 การพัฒนากลุ่มวิจัยการวิเคราะห์พัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 3 2 0 0
2010 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาสารเติมแต่งสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 12 10 1 0
2018 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับเงิน ด้วยซิลเวอร์เคลย์ 925 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 3 1 0
2015 การสังเคราะห์และผลติสรอนเทียมไททาเนตสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านพลังงาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4 0 0 0
2008 การออกแบบและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างย่อยเพื่อการผลิตตัวนำยิ่งยวดประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานสำรอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 7 7 0 0