Person Image

  Education

  • วท.ด.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2549
  • วท.บ.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 12 3 0
  2019 การประเมินความหลากหลายของตุ๊กกาย (Cyrtodactylus spp.) ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันจากจุลินทรีย์เพื่อลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 ชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหมูป่า : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 11 2 0
  2008 เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 1 1 0