Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2545
  • ศศ.ม.(พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 0 0 0
  2014 โครงการสำรวจทัศนคติและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในบริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 0 0 0 0
  2013 โครงการสำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเนื้อหารายการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 0 0 0 0
  2012 โครงการสำรวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อแนวทางในการกำกับดูแลเนื้อหา (Content) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การสำรวจข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกของประเทศไทย ประจำปี 2553 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2011 การปฏิรูปองค์การด้านความมั่นคง (Security Sector Reform) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 0 0 0 0
  2010 การสร้างความตระหนักให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยการจัดทำสื่อสาธารณะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2009 โครงการนำร่องแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าโครงการ กระทรวงยุติธรรม 0 0 0 0
  2007 การประเมินประสิทธิผลในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ หัวหน้าโครงการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ 0 0 0 0