โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 1 0 0
2018 ผลของชุดดินโพนพิสัยต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแก่นตะวัน(Helianthus tuberosus L.) ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2016 การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารวิจัยและบริการวิจัย สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
2012 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 1 0 0
2009 การพัฒนาพื้นที่อุทยานหนองหารน้อยเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0