โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2017 งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองชลศาสตร์ ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ร่วมวิจัย กรมชลประทาน 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน้ำดิบ และแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบสำรอง กรณ๊ศึกษา: แนวทางแก้ไขและแผนรองรับ จนถึงปี พ.ศ.2590 หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
2012 การศึกษาวิจัยโครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านแหล่งน้ำดิบ ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
2011 โครงการศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมและมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี อื่นๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 0 0 0 0