Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2546
  • วท.ม.(เวชศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 1 0 0
  2011 การสำรวจดัชนีมวลกายและร้อยละของไขมันในร่างกายของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 1 0 0
  2009 พื้นฐานการออกกำลังกายของมวยไชยาที่มีต่อกำลังแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักศึกกษามหาวิทยาลัยเพศหญิง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การทรงตัว ความอ่อนตัว ระยะเวลาการตอบสนอง และความแข็งแรงภายหลังการฝึกพื้นฐานการออกกำลังกายของมวยไชยาในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2008 ผลของรูปแบบการฝึกพลัยโอเมตริกระยะเวลา 6 สัปดาห์ที่มีต่อความเร็วในการวิ่งและสมรรถภาพการกระโดดของนักกีฬาฟุตบอลเพศชาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2013 การสร้างแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬามวยปล้ำ ผู้ร่วมวิจัย การกีฬาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลของการใช้น้ำมันมวยที่มีต่อทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและสมรรถนะทางการกีฬา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด 0 0 0 0