Person Image

  Education

  • วท.ม. (สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
  • ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2018 แบบจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของการพัดพาตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี ผู้ร่วมวิจัย ทุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ปี 2561-2563 0 0 0 0