Person Image

  Education

  • Ph.D. (Microbiologie Biotechnologie), Montpellier SupAgro, France, 2554
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2023 วัสดุปลูกจากวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การผลิตวิสกี้ข้าวไทยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 3 2 1 0
  2022 การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การเพาะเลี้ยงยีสต์เพื่อการผลิตสารให้กลิ่นคล้ายเนื้อสัตว์ด้วยวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การผลิตกรดไขมันโอเมกา-3 จากไฮโดรไลเสทของเศษใบและยอดอ้อยด้วยเชื้อ Aurantiochytrium limacinum ในถังหมักขนาด 1 ลิตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 เครื่องดื่มข้าวหมากเสริมโปรไบโอติกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 มิรินจากข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 1 1 1 0
  2017 นวัตกรรมอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 0 0 0 0
  2013 การลดการปนเปื้อนจากแบคทีเรียโดยใช้ยีสต์ทนกรดที่คัดแยกได้ในประเทศไทยเพื่อใช้สำหรับการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การเกิดกรดอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพื่อการส่งออก แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2556 0 0 0 0
  2012 การติดตามกระบวนการหมักเอทานอลโดยการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ไวน์หวานจากผลหม่อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 1 0 0
  2020 การเพาะเลี้ยงยีสต์เพื่อการผลิตสารให้กลิ่นคล้ายเนื้อสัตว์ด้วยวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย Erasmus+ (EU) 4 0 0 0
  2015 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของกากเนื้อมะพร้าวด้วยเอนไซม์แมนนาเนสและยีสต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2014 การศึกษาผลของกรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Organic Volatile Acid, OVA) ในกระบวนการหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2013 การลดการสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุในการกระบวนการผลิตน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2007 การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันที่แยกได้จากน้ำเสียของโรงงานเชือดชำแหละและแปรรูป ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0