Person Image

  Education

  • วท.บ.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 2 0 0
  2020 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกระเจี๊ยบสายพันธุ์กินใบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมใบกระเจี๊ยบลดน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2020 การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักและพืชอินทรีย์ยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักในการเพิ่มศักยภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของกระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2 2 0 0
  2018 ปริมาณธาตุอาหาร สารสำคัญทางพฤกษเคมี และปริมาณสารออกซาเลตในสายพันธุ์ผักโขมกินใบของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 การจัดการธาตุอาหารให้ตรงตามความต้องการของพืชมูลค่าสูงที่ปลูกในโรงเรือนเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2019 การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวาเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0