Person Image

  Education

  • วท.ม. (คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • Ph.D., Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island, Canada, 2018

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2021 ความคงสภาพของยาปฏิชีวนะภายใต้การใช้ตามสภาวะแวดล้อมจริงในฟาร์มโคนม หัวหน้าโครงการ ทุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดคอนเดนส์แทนนินในการควบคุมพยาธิ ภายในทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 การหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำและความเป็นกรด-ด่างในปัสสาวะของโคนมระยะคลอดลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของการเสริมโคโตซานต่อเมตาโบลิซึมของโปรตีนในแพะเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 2 0 0
  2010 การศึกษาการติดเชื้อบิดในลูกโคนม ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 0 1 0 0
  2010 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0