Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • Master of Science (Marketing), University of Hertfordshire, อังกฤษ, 2556
  • PhD (Land, Farm and Agribusiness Management), Harper Adams University, อังกฤษ, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 5 3 0 0
  2019 Sustainable Agribusiness Model for Poverty Reduction in Thai Small-scale Rubber Farmers ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 2 0 0
  2019 แนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาวสวนไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 4 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 1 0 0
  2021 โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 0 1 0 0
  2021 โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2010 การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2007 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ : การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่ ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตสบู่ดำแบบปลูกหัวไร่ปลายนาและแบบปลูกอย่างมีการจัดการสำหรับผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ: การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 0 0 0 0