Person Image

  Education

  • วท.ม.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.บ.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2019 การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขภาพผู้บริโภค สำหรับนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย "โครงการบูรณาการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กับการวิจัยก้าวใหม่ของการเป็นผู้สอนแห่งศตวรรษที่ 21" 0 0 0 0
  2016 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขภาพผู้บริโภคโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย ภาควิชาพลศึกษา 0 0 0 0
  2008 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 ประสิทธิผลการดำเดนินงานของทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทฉกเฉิน กองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 1 0 0
  2017 สุขภาพหนึ่งเดียว:รูปแบบการฝึกสมรรถนะหลักสำหรับผู้ฝึก ผู้ร่วมวิจัย USAID Office: GH/HIDNAward Number: AID-OAA-A-15-00014Award Recipient: University of Minnesota 2 1 0 0
  2013 การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสำหรับเตรียมทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภูมิปัญญานักวิชาการอาวุโสเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0