Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2538
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 2 0 0
  2022 การประเมินพันธุ์กล้วยน้ำว้าลูกผสมพันธุ์ใหม่ ‘กล้วยน้ำว้าปากช่อง KU.46’ เพื่อเป็นทางเลือกทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกล้วยน้ำว้าไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวเพื่อการบริโภค ฝักสด โดยการประเมินคุณภาพการบริโภคจากสมบัติของแป้งร่วมกับการประเมินทางประสาทสัมผัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภคที่ดีและผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวเพื่อการบริโภค ฝักสด โดยการประเมินคุณภาพการบริโภคจากสมบัติของแป้งร่วมกับการประเมินทางประสาทสัมผัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 5 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำมันอะโวคาโดมูลค่าสูงสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผลและผลิตภัณฑ์อะโวคาโดแบบครบวงจร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อะโวคาโดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแป้งผสมสำเร็จรูปจากฟลาวมันสำปะหลังชนิดหวาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวเพื่อการบริโภค ฝักสด โดยการประเมินคุณภาพการบริโภคจากสมบัติของแป้งร่วมกับการประเมินทางประสาทสัมผัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย โครงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 0 1 0 0
  2008 ผลของ glucono-delta-lactone ต่อคุณลักษณะและการเกิดเจลของส้มฟัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 6 12 0 0
  2020 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตแฮชบราวน์แช่แข็งปลอดกลูเตนจากมันสำปะหลังพันธุ์ห้านาที หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2019 การพัฒนามาตรฐานการผลิตจิ้งหรีดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ"การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความั่นคงทางอาหารของปวงชน" 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อมันสำปะหลังชนิดหวาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
  2018 การพัฒนาซอสเข้มข้นเพื่อสุขภาพสำหรับการผลิตอาหารไทยมื้อกลางวัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ หัวหน้าโครงการ บริษัทครอคโคไดล์ มายเฟรนด์ จำกัด 2 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดกรอบพองจากมันสำปะหลังเพื่อผู้บริโภคภาวะเสี่ยง metabolic syndrome ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 8 0 0
  2013 ผลกระทบการแปรรูปของมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0