Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2545
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2008 การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีระยะทางต่ำสุดบนเงื่อนไขความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 4 15 0 0
  2017 การจัดการคงคลังวัตถุดิบโรงงานยางอัดแท่ง หัวหน้าโครงการ โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ 0 1 0 0
  2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิคการศึกษาการทำงาน ผู้ร่วมวิจัย โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ 1 2 0 0
  2016 การลดความสูญเสียของกระบวนการผลิตยางแท่ง หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2016 การควบคุมน้ำหนักยางแท่ง ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2015 การกระจายสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ให้มีค่าใช้จ่ายรวมน้อยสุด หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2015 การจัดตารางผลิตโรงงานขนมปังและเค้ก ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2010 การจัดรูปแบบการตัดแผ่นงานพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีต้นทุนเศษเหลือและค่าใช้จ่ายในการตัดต่ำสุด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การจัดตารางเวลาการตัดแบ่งรูปแบบชิ้นงานสี่เหลี่ยมมุมฉากบนเครื่องจักรแบบขนาน ให้มีเวลาแล้วเสร็จน้อยสุด หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 1 0 0
  2008 การจัดการสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งให้มีค่าใช้จ่ายด้านคงคลังต่ำสุด ด้วยวิธีการวางแผนเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 3 1 0 0
  2008 การจัดวางผังโรงงานสำหรับกระบวนการผลิตแบบงานสั่งทำ : กรณีศึกษาโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 1 0 0
  2008 การจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภาพต่างกันโดยเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีเวลาเตรียมการและเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2015 การหาตำแหน่งที่ตั้งลานรับซื้ออ้อยและการกำหนดราคารับซื้ออ้อยที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0