Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Plant Biotechnology), Osaka Prefecture University , ญี่ปุ่น, 2547
  • M.A.(Plant Biotechnology), Osaka Prefecture University, ญี่ปุ่น, 2544
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 5 0 0
2021 ศึกษาข้อมูลปัจจัยความต้องการของพืชเพื่อจัดทำโปรแกรมการผลิตพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพในระบบเกษตรอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การแก้ปัญหาการไม่ติดผลของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ในจังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การแก้ปัญหาการไม่ติดผลของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ในจังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การปรับปรุงพันธุ์หมากผู้หมากเมีย (Cordyline fruticosa L.) โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาและสารโคลชิซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาพันธุ์ต้นกาบหอยแครง (Dionaea muscipula Soland. ex Ellis) เพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองบางชนิดเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ประดับของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายและการประเมินศักยภาพของกล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถใน การแข่งขัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองบางชนิดเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร Terpinene-4-ol ในไพล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 5 8 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์หมากผู้หมากเมีย (Cordyline fruticosa L.) โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาและสารโคลชิซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาความสามารถในการถ่ายละอองเกสรของพืชสกุลหงส์เหินบางชนิดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia) ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2016 การเก็บรักษาพืชสกุลหงส์เหินในสภาพปลอดเชื้อโดยเทคนิคเมล็ดเทียมและการชะลอการเจริญเติบโต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2015 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหงส์เหินบางชนิดโดยใช้ ISSR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนาพันธุ์ต้นกาบหอยแครง (Dionaea muscipula Soland. ex Ellis) เพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองบางชนิดเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ประดับของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การศึกษาความหลากหลายและการประเมินศักยภาพของกล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 4 0 0
2015 การพัฒนาไทรพื้นเมืองเพื่่องานภูมิทัศน์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2013 การศึกษาและประเมินศักยภาพทางการตลาดของหงส์เหินพันธุ์ใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2013 การศึกษาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของหงส์เหินพันธุ์ใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
2012 การผลิตต้นกล้วยไม้หวายในระดับอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ตลาดโลกโครงการวิจัย ปทุมมา: วิทยาการปรับปรุงพันธุ์และการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 โครงการย่อยที่ 5 การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2007 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล(โครงการหลัก: การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การศึกษาการเพาะเลี้ยงคัพภะและเมล็ดอ่อนเพื่อย่นเวลาการปรับปรุงพันธุ์ของพืชในสกุล Curcuma และพืชสกุลใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0