Person Image

  Education

  • วท.ด.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 1 2 0 0
  2020 ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากผลผลิตจากโคภายในประเทศ ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การศึกษาประชากรไก่ป่าและไก่พื้นเมืองโดยเทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่แห่งสยามประเทศสู่การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2020 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 เทคโนโลยีความแม่นยำเพื่อการจัดการฟาร์มและธุรกิจโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตโคและธุรกิจนม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2019 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 เทคโนโลยีความแม่นยำเพื่อการจัดการฟาร์มและธุรกิจโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากผลผลิตจากโคภายในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมโคไทยด้วยการคัดเลือกจีโนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมโคไทยด้วยการคัดเลือกจีโนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 8 20 0 0
  2019 นวัตกรรมการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายโคเนื้อด้วยระบบการค้าที่เป็นธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2019 การพยากรณ์ข้อมูลจีโนมให้กับโคนมที่ไม่ถูกจีโนไทป์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการปรับปรุงพันธุ์โคนมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนในอาหารไก่ดำ เป็ด และนกกระทาเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2017 การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 อิทธิพลทางพันธุกรรมของขนาดร่างกายต่อความหนาไขมันสันหลังและการเจริญเติบโตของสุกรสาวเชิงการค้าที่เลี้ยงภายใต้สภาพเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมโคไทยด้วยการคัดเลือกจีโนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2017 ความผันแปรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพโคเนื้อที่ถูกซื้อผ่านสหกรณ์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิชาการและวิจัย คณะเกษตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 ความผันแปรของเมลามินในประชากรไก่เนื้อดำเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นในอากาศต่อการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมที่เลี้ยงดูในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกสำหรับลักษณะการให้ผลผลิตในช่วงก่อนหย่านมของแม่สุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมและการผลิตโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการประเมินพันธุกรรมและจีโนมโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตโคนมของเกษตรกรในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 ปัจจัยที่มีอิทธิพลและความเป็นไปได้ในการคัดเลือกพันธุ์เพื่อลดจำนวนเซลล์โซมาติกในน้ำนมของโคนมที่เลี้ยงดูในภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของระยะกลับสัดหลังหย่านมในประชากรสุกรเชิงการค้าที่เลี้ยงดูในโรงเรือนระบบเปิดภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
  2009 สถานภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ในประชากรโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 8 11 0 0
  2017 การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตโคเนื้อคุณภาพสู่ตลาดอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2016 การจัดทำบัญชีรายการไก่พื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การว่าจ้างที่ปรึกษาการจัดทำบัญชีรายการไก่พื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 การขยายผลทดสอบการใช้ประโยชน์อ้อยอาหารสัตว์ในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของสหกรณืโคนมมวกเหล็ก จำกัด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมของโคนมในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3 3 0 0
  2011 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง ผู้ร่วมวิจัย สหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด 0 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาศัยกภาพทางพันธุกรรมและการผลิตโคเนื้อฟาร์มไทยเรด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยเซิร์ฟ จำกัด 0 1 0 0
  2010 โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนมและลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของลูกสาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยเซิร์ฟ จำกัด 2 2 0 0
  2008 ลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ คุณภาพ และรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 3 0 0
  2008 การวิเคราะห์พันธุกรรมสำหรับระยะหย่านมถึงผสมพันธุ์ในประชากรสุกรทางการค้าที่เลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 1 0 0