Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Science), University of Tsukuba, Japan
  • M.S.(Agricultural Science), University of Tsukuba, Japan
  • B.Eng.(Agricultural Engineering), Kasetsart University, Thailand

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 2 0 0
  2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2020 โครงการต้นแบบ Moveable care chamber และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 6 15 0 0
  2021 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้น้ำในกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย ด้วยการตัดสินใจบนข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดการน้ำที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 1 0 0
  2020 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ ชุดดูดฝุ่นและใบไม้ติดรถแทรกเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ รถพ่วงรวบรวมใบไม้ อุปกรณ์ดักฝุ่น และชุดเทรวบรวมใบไม้ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยพร้อมพรวนกลบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องผสมวัสดุปลูกและบรรจุถุงสำหรับการปลูกเมล่อนโรงเรือน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเทคนิคถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจวัดการเจริญเติบโตและทำนายผลผลิตมันสำปะหลังในระบบเกษตรแม่นยำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 10 0 0
  2014 การพัฒนาเทคนิคตรวจวัดการเจริญเติบโตและสภาวะเครียดของมันสำปะหลังแบบไม่ทำลายเพื่อการจัดการแบบแม่นยำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การประเมินระดับความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม II ของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนการวิจัย) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาเทคนิคตรวจจับโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลังด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 4 9 0 0
  2022 โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2019 ระบบจัดการการปลูกพืชในโรงเรือน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการนำทางรถแทรกเตอร์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ระบุตำแหน่ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2015 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 2 0 0
  2014 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งช้ันคุณภาพ และการกำหนดรหัสขนาดของมะนาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาการฉุดลากของรถแทรกเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการปรับปรุงสภาพดินและการลดผลกระทบของเครื่องจักรกลเกษตรต่อดินในการเพาะปลูกอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
  2012 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยภายใต้บริบท AEC ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 ชุดป้อนกึ่งอัตโนมัติสำหรับเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังแบบปรับความยาวได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความยืดหยุ่นของปัจจัยในสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0