Person Image

  Education

  • วท.บ.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • D.Eng. (Biotechnology and Life Science), Tokyo University of Agriculture and Technology, ญี่ปุ่น, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 การเตรียมฟิล์มหายใจได้ฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต สำหรับการเก็บผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคระดับอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 11 3 0 0
  2020 การพัฒนาตัวหนีบพลาสติกสำหรับการผ่าตัดทำหมันสุนัข หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดผลึกของพอลิแล็กติกแอซิด-โค-พอลิเอทิลีน ไกลคอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การศึกษาการผลิตเส้นใยนาโนฐานพอลิแล็กติกแอซิดด้วยวิธีการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตและการเคลือบเส้นใยด้วยวิธีการพ่นละอองไฟฟ้าเพื่อการใช้งานด้านการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2014 การเตรียมวัสดุไฮบริดไดอิเล็กทริกจากพอลิบิวทิลีน ซัคซิเนตและแบเรียมสตรอนเทียมไททาเนตสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพปลอดจุลชีพจากพอลิแล็กติกแอซิดและไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกปลอดจุลชีพจากพอลิแล็กติกแอซิดและอนุพันธ์ไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพปลอดจุลชีพจากวัสดุไฮบริดของพอลิแล็กติกแอซิดและผงไคโตซานเคลือบเงินนาโน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2010 ผลของขนาดของชั้นเรียนและวิธีการสอนต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในวิชาวัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร (01213211) ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาวัสดุผสมของพอลิแลกติกแอซิดกับกากมันสำปะหลังเป็นพลาสติกเพื่อการใช้งานทั่วไป หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 9 10 0 0
  2019 ต้นแบบแผ่นพื้นยางไฮบริดสำหรับผลิตไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจากพลาสติกฐานชีวภาพและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ระยะที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2017 กาาพัฒนาวัสดุเชิงประกอบขั้นสูงโดยเทคนิคการพิมพ์สามมิติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2016 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 2 0 0
  2012 โครงการรายงานการศึกษาเรื่องการยกระดับและพัฒนาสินค้าประเภทวัสดุัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2011 การศึกษาและวิจัยการเร่งกระบวนการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2010 การพัฒนาพอลิแล็กติกแอซิดสเตอริโอคอมเพลกซ์เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 1 2 0 0
  2010 การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของพอลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (LP-PE)เพื่อประยุกต์ใช้เป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท (มหาขน) จำกัด 0 0 0 0
  2009 การเตรียมพอลิแอซิคสเตอริโอคอมเพลกซ์ชีทเพื่อใช้เป็นพลาสติกทั่วไป หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2009 การเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฎิกิริยาและการควบคุมขนาดตัวรองรับที่มีสัณฐานทรงกลม หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด 0 0 0 0
  2009 งานวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์ PLLA น้ำหนักโมเลกุลสูงผ่านกลไกปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวงของแลคไทด์ในระดับ Lab-scale หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สำหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เป็นโมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่มีอันตรกิริยาแบบอ่อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 2 0 0
  2009 งานวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างของ Brominated LP-Wax โดยปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 0 0 0 0
  2007 การเตรียมพอลิแลกติกแอซิดสเตอริโอคอมเพลกซ์ชีทเพื่อใช้เป็นพลาสติกทั่วไป หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0