โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 2 0 0 0
2021 การจัดการธุรกิจร้านอาหารริมทาง หลังวิกฤติโควิด-19 จบลง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2020 นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบทของความปกติใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์วิถีท้องถิ่นในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กสู่วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 0 0 0
2020 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การประสานความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบินในพื้นที่สนามบินใหม่จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2018 การพัฒนาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสีเขียวและการปรับตัวของชุมชนเพื่อธำรงคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา อ. คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ รายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2018 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารด้านการพูดและการเขียนในบริบทของภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในประเทศไทยและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2008 ผลของการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติจาการดูภาพยนตร์และแสดงบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนิสิตในระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2015 การสำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพรายการโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลในฝั่งอ่าวไทย โดยเครื่องบินทะเล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2010 การสำรวจข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0