Person Image

  Education

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2008 การศึกษาการกำหนดดัชนีชี้วัดและเกณฑ์คุณภาพเพื่อกำหนดมาตรฐานการฝึกอบรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2014 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2014 การวิจัยเรื่อง Feeding Test หัวหน้าโครงการ บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด 0 0 0 0