Person Image

  Education

  • วท.ม.(ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D (Tropical Medicine), Mahidol University, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Plasmodium knowlesi ที่พบในลิงแสมที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2019 ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Blastocystis sp. ในสัตว์เคี้ยวเอื้องทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาและประเมินชุดตรวจ ELISA โดยใช้รีคอมบิแนนท์โปรตีนชนิด GRA5 และ GRA7 ในการตรวจหาเชื้อ Toxoplasma gondii ในแมว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0