Person Image

  Education

  • วศ.ด.(เครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • วศ.ม.(เครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • วศ.บ.(เครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาอุปกรณ์โครงกระดูกภายนอกแบบเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การออกแบบและสร้างขาเทียมแบบ Actuated Ankle-Foot Orthoses ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 5 6 0 0
  2019 การพัฒนาระบบทำความเย็นชนิดสองระบบร่วมแบบอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดหอมในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2017 เครื่องผลิตแก็สชีวมวล โดยกระบวนการร่วมอัฟดราฟท์-ดาวน์ดราฟท์แก็สสิฟิเกชั่นแบบถังเดี่ยว นวัตกรรมใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2015 การออกแบบและพัฒนาแขนกลสำหรับการวางซ้อนวัสดุ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 เครื่องผลิตแก๊สคุณภาพสูงจากไม้ เพื่อผลิตกระแสร์ไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การออกแบบและสร้างระบบขับเคลื่อนแบบควบคุมตามสายสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 เครื่องปรับสมดุลแบบพลวัติสำหรับพูเลย์และพัดลมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 เครื่องสอบเทียบการไหลของอากาศและทดสอบประเมินค่าสัมประสิทธิ์การไหลของอากาศของแผ่นออริฟิกส์ที่ไม่มาตราฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การออกแบบและสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเร่งกระบวนการผลิตไข่เยี่ยวม้าระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 1 1 0
  2017 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (ที เอ็ม อาร์) แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง สำหรับการเพิ่มปริมาณการผลิตนมดิบของกลุ่ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 ระบบรวบรวมและรักษาคุณภาพนมด้วยความเย็นสำหรับฟาร์มโคนมในเครือข่ายต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย สหกรณ์การเกษตรเขาใหญ่ และ สวทช 0 0 0 0
  2014 แขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มาจัดเรียงบนแพลเลต ระยะ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด 0 1 0 0
  2014 โครงการให้คำปรึกษา ออกแบบแลสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. (สหกรณ์เกษตรสีคิ้ว) ผู้ร่วมวิจัย สหกรณ์การเกษตรสี่คิ้ว 0 0 0 0
  2013 แขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มาจัดเรียงบนแพลเลต ระยะ 1 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วี. เอส. เอส. อินดัสเตรียล จำกัด 0 0 0 0
  2013 โครงการให้คำปรึกษาออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. (บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด จ.ปทุมธานี) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อาราบิก้า ฟาร์ม จำกัด 0 0 1 0
  2013 การออกแบบแลสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. สหกรณ์มวกเหล็ก จำกัด (จ.สระบุรี) ผู้ร่วมวิจัย สหกรณ์มวกเหล็ก 0 0 0 0
  2013 โครงการแขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มาจัดเรียงบนพาเลต ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วี. เอส. เอส. อินดัสเตรียล จำกัด 0 0 0 0
  2012 การออกแบบและสร้างเครื่องนำน้ำมะพร้าวออกจากลูกแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเชสซิ่ง จำกัด 0 0 0 0