Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • M.Sc.(Crop Science), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2544
  • Ph.D.(Plant Pathology), The Ohio State University, สหรัฐอเมริกา, 2549

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 9 0 0 0
2018 การศึกษาหน้าที่และสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของยีน LEC1 และยีน BBM ที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาเป็นต้นอ่อนเพื่อย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อในปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การศึกษาหน้าที่และสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของยีน LEC1 และยีน BBM ที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาเป็นต้นอ่อนเพื่อย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อในปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การศึกษาหน้าที่และสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของยีน LEC1 และยีน BBM ที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาเป็นต้นอ่อนเพื่อย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อในปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2016 (ไม่อนุมัติ) การประเมินความต้านทานของข้าวพันธุ์ IR64 ต่อเชื้อราโรคไหม้ในประเทศไทย และการสร้างแผนภาพจีโนไทป์ของพันธุ์ข้าวผสมกลับของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มียีนต้านทานโรคไหม้จากข้าวพันธุ์ IR64 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การคัดกรองเสมือนเพื่อค้นหาตัวยับยั้งการทำงานของ Elongation factor 3 (eEF3) ของเชื้อราก่อโรคไหม้ในข้าว (Magnaporthe oryzae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงข้าวพันธุ์ กข15 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานโรคไหม้จากประชากรผสมกลับ BC2F5 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ IR64 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จากฐานข้อมูล EST และการวิเคราะห์หาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล Doritis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 26 6 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2017 การคัดกรองเสมือนเพื่อค้นหาตัวยับยั้งการทำงานของ Elongation factor 3 (eEF3) ของเชื้อราก่อโรคไหม้ในข้าว (Magnaporthe oryzae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงข้าวพันธุ์ กข15 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานโรคไหม้จากประชากรผสมกลับ BC2F5 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ IR64 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2015 การค้นหาและการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ควบคุมกลไกระดับโมเลกุลในกระบวนการหลุดร่วงของผลปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2014 การค้นหาและศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาเป็นเอมบริโอในปาล์มน้ำมัน โดยใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีและเทคนิคทางโปรติโอมิก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 2 0 0
2012 ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์ในยีนก่อโรคของเชื้อราโรคไหม้ในข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2011 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จากฐานข้อมูล EST และการวิเคราะห์หาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล Doritis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 2 0 0
2009 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของลักษณะต้านทานต่อโรคราเขม่าดำในหญ้ากินนี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทาน Pi2/Pi9 ต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การศึกษาหา Candidate genes ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมุกและการกำหนดเพศของหอยมุกน้ำจืด และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกับเพศและพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 10 12 0 0
2018 การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
2017 การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2, Pi9, Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2016 การศึกษาหน้าที่และสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของยีน LEC1 และยีน BBM ที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาเป็นต้นอ่อนเพื่อย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2016 โครงการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกพันธุ์หม่อนที่ทนทานต่อความเค็ม หัวหน้าโครงการ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2016 การประเมินความแม่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2013 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2012 การสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหายีนต้านทานโรคราน้ำค้่างในแตงกวา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4 1 0 0
2010 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จากฐานข้อมูล EST และการวิเคราะห์หาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล Doritis หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 3 0 0
2009 โครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมดัชนีน้ำตาลต่ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2007 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 6 0 0