Person Image

  Education

  • บช.บ.(บัญชี), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย, 2522
  • บช.ม.(บัญชีต้นทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529
  • Master of Art in Business Research, University of Northumbria at Newcastle, U.K., 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 5 0 0
  2015 การบัญชีสืบสวน กรณีศึกษา ABC University ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 0 1 0 0
  2015 Factors Influencing Fraud: A Case of ABC University, Thailand ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยและพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
  2013 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการกับคุณภาพกำไร : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2012 ผลกระทบส่วนเพิ่มของโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนใน SET100 ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ 1 1 0 0
  2012 การศึกษาแนวปฏิบัติทางด้านการบัญชีบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกรอบวิเคราะห์ลักษณะการแข่งขันของอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงกสร้างคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนกับมูลค่ากิจการ: กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET 100 หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2011 โครงการปรับปรุงระบบบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของโครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 ผลกระทบของระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่มีต่อระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตโครงการปริญญาตรีบัญชีภาคพิเศษ ผู้ร่วมวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 ผลกระทบของระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่มีต่อระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตโครงการปริญญาตรีบัญชีภาคพิเศษ ผู้ร่วมวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2015 โครงการที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงินเพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) อ.ส.ค. หัวหน้าโครงการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 0 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาต้นแบบหน้าจอการไหลเวียนของระบบสารสนเทศ สำหรับ อ.ส.ค. ผู้ร่วมวิจัย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 0 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานการเงินการคลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 0 0 0 0