Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2016 ศักยภาพการใช้บัว (Nymphaea) ในการบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าคราม: ศึกษาลักษณะการตอบสนองพืชและผลของตัวแปร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 4 3 0 0
  2022 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 พฤติกรรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 การพัฒนารูปแบบธุรกิจภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมตามรูปแบบสกลนครโมเดล เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร พื้นที่จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 0 0 0
  2018 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและคุณภาพดินและน้ำในสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิขัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2018 การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2018 รูปแบบการขอใช้พื้นที่ฟาร์ม ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการงานฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อบัวหลวงและกลุ่มบัวประดับในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 0 0 0
  2015 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าครามด้วยกระบวนการเฟนตัน หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 1 0 0
  2015 โครงการความคิดเห็นของชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 การศึกษาการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนโดยรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาพื้นที่อุทยานหนองหารน้อยเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเศรษฐกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2008 ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 สภาพการพัฒนาและความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 0 0 0
  2022 การศึกษาภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุนชนในการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางนิเวศลุ่มน้ำสงครามในพื้นที่อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 0 0 0
  2021 เครื่องคั่วอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตข้าวเม่าของวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2008 การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันบริษัท ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0