Person Image

Administration

Education

  • D.Tech.Sc. (เศรษฐศาสตร์พลังงาน) (Candidated), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย , ไทย, 2550
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 0 10 0 0
2021 บทสำรวจพรมแดนความรู้เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและมาตรการภาษีจากประสบการณ์ของต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
2021 ปัจจัยกำหนดความเต็มใจจ่ายสำหรับวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2020 การประมาณการค่าความยืดหยุ่นต่อราคาและความยืดหยุ่นไขว้ของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยวิธีการจำลองขั้นตอนอุปสงค์: กรณีประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก 0 0 0 0
2020 การจัดการทางข้ามถนนเพื่อความเป็นเมืองที่น่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาเศราฐศาสตร์ 0 0 0 0
2019 บุหรี่ไฟฟ้ากับสมมติฐานเกทส์เวย์: กรณีศึกษาประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2019 พฤติกรรมและความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกของเยาวชน: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
2018 ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับแนวคิดของการทำให้การสูบเป็นสิ่งไม่ปกติ (Denormalization) และการทำกลับคืนให้การสูบเป็นสิ่งปกติ (Renormalization): กรณีประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตรต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2017 การศึกษาลักษณะตลาดบุหรีไฟฟ้า: กรณีประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
2016 พฤติกรรมการใช้และการรับรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า: กรณีของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าของไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
2015 บุหรี่ไฟฟ้า: บทสำรวจพรมแดนความรู้และโอกาส หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
2014 การศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
2013 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2012 การสูญเสียรายได้ของแรงงานจากการสูบยาสูบ กรณีประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2011 การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2010 การศึกษาผลของรายจ่ายยาสูบที่มีต่อรูปแบบการใช้จ่ายของครัวเรือนและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของครัวเรือนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2008 การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 0 0 0 0
2006 มาตรการทางภาษีสรรพสามิตและกฎหมายที่เหมาะสม สำหรับอุตสาหกรรมยาเส้นมวนเอง หัวหน้าโครงการ บริษัท Philip Morris (Thailand) Ltd. 0 0 0 0