Person Image

Administration

Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 เครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 1 0 0
2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 โครงการวิจัยด้านระบบสืบพันธุ์และอายุรกรรมในเสือโคร่ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเทคนิคศัลยกรรมเสริมสร้างในงานรักษาสัตว์เล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 ยาสลบตกค้างในเลือดสำหรับการถ่ายเลือดในสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 โครงการสำรวจโครงกระดูกและประเมินสภาพดีเอ็นเอสุนัขโบราณบ้านเชียง: โครงการนำร่องการศึกษาซากกระดูกโบราณ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2012 การควบคุมความสมบูรณ์พันธุ์สุนัขเพศผู้โดยใช้สาร SB222200 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 3 0 0
2011 การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 1 3 0 0
2009 การสำรวจเชื้อไวรัสเวสท์ไนล์ในยุงในเขตตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0