โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 1 0 0
2017 การปรับตัว ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค และความเครียดของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 การศึกษาเปรียบเทียบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การวิจัยและประเมินผลหลักสูตรวืทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554) หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาบุคคลากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2004 ความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
2004 คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0