โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2011 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารทะเล (กุ้ง และปู) แบบมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 วิธีทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณคลอลาเจนโดยเทคนิคโครมาโทรกราฟีสมรรถนะสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatography) ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในถั่วลิสง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกองุ่นโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคและการผลิตแอนโทไซยานินผงด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 11 4 0 0
2013 โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2011 Prevention of bacterial contamination during ethanol production using stress-tolerant yeast isolated in Thailand ผู้ร่วมวิจัย United Nation University (UNU) 0 1 0 0
2011 Lutein และ Zeaxanthin ในผลไม้ไทยที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
2011 Expansion of Food Allergen Analysis into Thailand ผู้ร่วมวิจัย Morinaga Institute of Biological Science, Inc , JAPAN 2 0 0 0
2010 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Immunoassay เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย MAFF-MORINAGA,JAPAN 2 0 0 0
2009 การประยุกต์ใช้เทคนิคImmunology ในการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย MAFF-Morinaga 0 0 0 0
2007 การประยุกต์ใช้เทคนิค immunoassay เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย MAFF-Morinaga Japan 0 0 0 0
2007 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 2 0 0
2006 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0