Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการบริหาร), สถาบันบัณฑิตย์พัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2542
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรนิยมอันดับ2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 4 0 0
  2023 การศึกษาการประยุกต์ใช้ เครื่องมือ S-Curve ในการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2021 ผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ที่มีต่อผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นสามัญในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2003 ศักยภาพการผลิต ต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้านธรรมาภิบาล (Corproate Governance) ปี 2564 (สำหรับข้อมูลปี 2563) ผู้ร่วมวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กระทรวงการคลัง 0 0 0 0
  2021 ความสามารถทางการเงินของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย University of Western Australia Business School 0 0 0 0