Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • M.S.(Electrical Engineering), University Paris 11, France, 2544
  • Ph.D.(Electrical Engineering), University Paris 11, France, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2020 โครงการต้นแบบ Moveable care chamber และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลวดตัวนำยิ่งยวด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 2 0 0
  2022 ฐานข้อมูลทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชที่ปลอดภัยและยืดหยุ่น (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท ปี 2563) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2017 ระบบผสมปุ๋ยและตรวจสอบปุ๋ยอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลวดตัวนำยิ่งยวด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำอุปกรณ์ทดสอบวัดพลังกล้ามเนื้อขาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2007 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 9 0 0
  2022 โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2019 ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2018 ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2018 ไอโอทีแอปพลิเคชันสําหรับการจัดการเพื่อยกระดับผลผลิตของปาล์มน้ํามัน (ภายใต้โครงการ การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ํามันและเพิ่มผลผลิตคุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 เครื่องจัดเก็บข้อมูลทางสภาพอากาศสำหรับการเกษตรระดับแปลงย่อยด้วยเทคโนโลยีไอโอที ผู้ร่วมวิจัย Center of Excellence on Agricultural Biotechnology (AG-BIO/PERDO) 0 1 0 0
  2018 ฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลวดตัวนำยิ่งยวด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2008 การออกแบบเส้นลวดตัวนำยิ่งยวดแบบบิดเกลียวด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2 3 0 0
  2007 การออกแบบเส้นลวดตัวนำยิ่งยวดแบบบิดเกลียวด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0