Person Image

  Education

  • วท.ม.(สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 6 3 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
  2007 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข่หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาเชิงพรรณาของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์พาหะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 5 7 0 0
  2019 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาวด้วย Nested PCR, Real-time PCR และ dd PCR ในลูกกุ้งระยะโพสต์ลาร์วา หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) 0 0 0 0
  2019 แบบจำลองรายตัวของโรคพิษสุนัขบ้าในประชากรสุนัขที่แตกต่าง หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 รูปแบบทางพื้นที่และเวลาของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 0 1 0 0
  2017 รูปแบบของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคและสุกรในประเทศไทย: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 0 1 0 0
  2017 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยโดยอาศัยหุ่นจำลองการวิเคราะห์แบบเครือข่ายเบย์เชียนและหุ่นจำลองแบบการถดถอยโลจิสติค หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางส่วน (ทุน ทวพบ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 1 1 0 0
  2017 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในน้ำนมจากถังน้ำนมรวม ภายใต้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผู้ร่วมวิจัย กองทุนย่อยฮูเว่ฟาร์ม่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาลักษณะเฉพาะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเต้านมอักเสบแบบเรื้อรังจากเชื้อ Streptococcus uberis ในฟาร์มโคนม ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปัจจัยการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2558 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา(ทุน ทวพ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเคลื่อนที่ของช้างเลี้ยงในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยทุนวิจัยสำหับพัฒนาบัณฑิตศึกษา(ทุน ทวพ.) 0 1 0 0
  2015 ความชุกและรูปแบบการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาเชื้อ E. coli สายพันธุ์ก่อโรคและความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะที่แยกจากอุจจาระสุนัขที่ไม่แสดงอาการและแสดงอาการท้องสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 เครือข่ายแบบเบย์เซียนของโรคเต้านมอักเสบสำหรับฟาร์มโคนมรายย่อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากสิ่งแวดล้อมในฟาร์มไก่ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2012 โครงการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับตรวจหาเชื้อ Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโคกระบือในจังหวัดสุโขทัย ผู้ร่วมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 การศึกษาการเคลื่อนย้ายประชากรสัตว์ปีกในเขตกันชนของระบบคอมพาร์ทเมนต์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 16 13 0 0
  2019 การศึกษาแบบจาลองการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโคและสุกรในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 หัวหน้าโครงการ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการ “ประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกในคอมพาร์ตเมนท์สัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีก” ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ 0 0 0 0
  2016 การดื้อยาโคลิสตินด้วยพลาสมิดจากตัวอย่างในฟาร์มสุกรและเนื้อหมู ผู้ร่วมวิจัย U.S. Agency for International Development 2 2 0 0
  2016 การดื้อยาต้านจุลชีพในฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคเหนือตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำเพื่อการควบคุมการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 0 0 0
  2013 การศึกษาระบาดวิทยาด้วยรูปแบบ Case control study เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยง ของการเกิดปัญหาและวิธีการควบคุมปัญหากุ้งตายด่วน (EMS/AHPNS) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 5 0 0
  2013 การศึกษาเครือข่ายสังคมที่มีผลต่อการระบาดของพยาธิใบไม้ตับจากแหล่งน้ำไปสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2012 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมปศุสัตว์ 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2011 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งจากฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์จนถึงโรงฆ่าและการศึกษาตัวชี้วัดสวัสดิภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศุนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2006 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0