โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 4 14 1 0
2023 การพัฒนากระบวนการทำบริสุทธิ์สารอนุพันธ์ของแซนโทนที่สกัดได้จากเปลือกมังคุดโดยใช้เบดเคลื่อนที่จำลองแบบสามโซน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการทำบริสุทธิ์สารอนุพันธ์ของแซนโทนที่สกัดได้จากเปลือกมังคุดโดยใช้เบดเคลื่อนที่จำลองแบบสามโซน (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการทำบริสุทธิ์สารอนุพันธ์ของแซนโทนที่สกัดได้จากเปลือกมังคุดโดยใช้เบดเคลื่อนที่จำลองแบบสามโซน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากเยื่อเปลือกไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 1 0
2007 การสกัดโลหะมีค่าจากเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2006 การสกัดโลหะมีค่าจากสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 51 22 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิต 5-hydroxymethylfurfural จากน้ำตาลฟรุกโตสด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่องในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง (เฟส 2: 2565-2566) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
2021 การพัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะของการออกซิเดชั่นด้วยการเร่งปฏิกิริยาของ 5-ไฮดรอกซิเมทิลเฟอร์ฟูรอล (HMF) ไปเป็น 2.5 ฟิวแรนไดคาร์บอกซิลิก (FDCA) ในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 1 0 0 0
2021 การสกัดและการทำบริสุทธิ์วิทิซินและไอโซวิทิซินจากเปลือกเมล็ดถั่วเขียวโดยใช้เทคโนโลยีเบดเคลื่อนที่จำลองแบบสามโซน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2021 การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานจากน้ำมันปาล์มดิบเมล็ดในภายใต้สภาวะก๊าซไนโตรเจนในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งโดยใช้ Pt/C เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (โครงการย่อย) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2021 การทำบริสุทธิ์สารประกอบฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สกัดได้จากกากกาแฟด้วยเทคโนโลยีเบดเคลื่อนที่จำลองแบบสามโซน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2021 การสังเคราะห์สารเคมีชีวภาพฟูแรนไดคาร์บอกซิลิกแอซิด (FDCA) สำหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพ PEF ทางการบรรจุ ในปฏิกรณ์เบดนิ่งแบบรีไซเคิล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การพัฒนากระบวนการผลิต 5-hydroxymethylfurfural จากน้ำตาลซูโครส ด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่องในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 0 0 0
2019 กระบวนการเพิ่มความเข้มข้นมีเทนจากก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในช่องจุลภาคโดยใช้แอมโมเนียจากน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2019 การสังเคราะห์ไขมันโครงสร้างด้วยวิธีการทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ร่วมของอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
2019 การแยกสารออริซานอลที่มีมูลค่าสูงจากรำข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอมีเทนบริสุทธิ์ที่ได้ปุ๋ยพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 การแยกโทลูอีนออกจากเฮปเทนด้วยวิธีการสกัดแบบของเหลว-ของเหลวโดยใช้ช่องจุลภาค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคและคุณสมบัติการต่อต้านสารอนุมูลอิสระของผลึกเบต้าแคโรทีนที่ถูกห่อหุ้มโดยใช้เทคโนโลยีช่องจุลภาค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 18 12 0 0
2012 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 2 0 0
2011 การสกัดแกมมา-ออไรซานอลจากน้ำมันรำข้าวโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสังเคราะห์จากกรดอนาคาร์ดิก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2010 การพัฒนาวัสดุดูดซับสังเคราะห์โพลิเมอร์ของกรดอนาคาร์ดิก โดยกรรมวิธีโมเลกุลออกแบบเพื่อการแยกกลูโคส-ฟรุกโตส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 A Kinetics Study in CSTR using Simultaneous Temperature Scanning and Composition Modulation: The Alkaline Hydrolysis of Ethyl acetate หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 2 0 0
2009 การเคลือบผิวโลหะเพื่อลดแรงเสียดทานโดยใช้กรดอนาคาร์ดิกจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การสกัดกรดอนาคาร์ดิกจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2006 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำด้วยปฏิกิริยาแตกตัว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 19 8 0 0
2019 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Rh/Zeolite ในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
2019 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อผลิตสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่องในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 1 0 0
2017 การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพโดยใช้ช่องจุลภาค หัวหน้าโครงการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2015 ระบบเบดเคลื่อนที่จำลองช่องจุลภาคสำหรับการแยกน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
2014 การพัฒนาเครื่องสกัดแบบต่อเนื่องเพื่อแยกปริมาณเบต้าแคโรทีนในน้ำมันปาล์มดิบด้วยช่องจุลภาค หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
2013 การปรับปรุงการสังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ในปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 1 0 0
2012 การแยกน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลฟรักโทสออกจากน้ำตาลทราย โดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2012 คุณสมบัติเชื้อเพลิงและความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของดีโซฮอลดัดแปลงโดยสารเติมแต่งจากธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 2 0 0
2008 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง 0 0 0 0
2007 การพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมเนื้อยางสกิม หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบ โมเลกุลาชีพ ชนิดเคลื่อนที่เพื่อผลิตเอทานอลไร้น้ำใช้ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และสำหรับชุมชน หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
2006 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำด้วยปฏิกิริยาแตกตัว หัวหน้าโครงการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2006 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2004 จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์ฟีนอลจากเบนซีนและไนตรัสออกไซด์แบบขั้นตอนเดียวโดยใช้โลหะทรานสิชั้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 3 1 0 0