Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2021 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเลือดโคขุน หัวหน้าโครงการ โครงการสร้างความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ด้านการวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0
  2017 หมึกพิมพ์บริโภคได้สำหรับเครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนแช่อิ่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 7 4 0 0
  2017 อาหารพร้อมรับประทานเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2016 ผลของสภาวะในการทำแห้งต่อการใช้พลังงานและคุณภาพของมะม่วงอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การปรับปรุงคุณภาพมะม่วงตัดแต่งและมะม่วงแช่เยือกแข็งด้วยเอนไซม์และแคลเซียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายเทาโดยกระบวนการทำแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0