Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), สถาบันราชภัฏนครปฐม, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 12 13 0 6
  2016 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 1
  2013 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 0 0 1
  2012 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2010 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 1
  2010 การประเมินผลผลิตและคัดเลือกพันธุ์อ้อยเฉพาะเขตสภาพแวดล้อมภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 3
  2009 ผลของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรคของอ้อยพันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ระดับความทนทานต่อโรคใบขาวของพันธุ์อ้อยและการศึกษาไวรัสใบด่างแถบขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ผลของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรคของอ้อยพันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 ระดับความทนทานต่อโรคใบขาวของพันธุ์อ้อยและการศึกษาไวรัสใบด่างแถบขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ผลของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรคของอ้อยพันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยในสภาพพื้นที่ภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตรของสถานีวิจัยลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 25 0 0 0
  2019 การคัดเลือกอ้อยพันธุ์กำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน เพื่อผลผลิตและความหวานสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 17 0 0 0
  2015 การทดสอบศักยภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน ในการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณงบอุดหนุนวิจัยส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2015 โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
  2011 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การประเมินผลผลิตและคัดเลือกพันธุ์อ้อยเฉพาะเขตสภาพแวดล้อมภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การออกแบบเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 0 0 0
  2010 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลของปุ๋ยสูตรต่างๆและสารปรับดินที่มีต่อผลต่อการเจิญเติบโต และผลผลิตอ้อยพันธุ์ LK92-11 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์พืชโดย Conventional Method ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลของปุ๋ยสูตรต่างๆและสารปรับปรุงดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตอ้อยพันธุ์ LK 92-11 ในอ้อยตอ 1 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2008 ชุดโครงการการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยวิธี conventional Method ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 อิทธิพลของปุ๋ยสูตรต่าง ๆ และการปรับปรุงดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยพันธุ์ LK92-11 ผู้ร่วมวิจัย Thai Central Chemical Public Co., Ltd. 0 0 0 0
  2006 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  1998 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อลักษณะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักร ทนเค็ม และมีปริมาณเส้นใยสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  1997 โครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อลักษณะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักรกล ทนเค็ม และปริมาณเส้นใยสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0