Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, ไทย, 2542
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2016 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อการผลิตเซลูโลซิกเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 ประสิทธิภาพการแปลงสารหนูของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 13 5 1 0
  2021 โครงการการขยายผลชุดเทคโนโลยีการจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยปลูกและอ้อยตอในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พีจีพีอาร์ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต การควบคุมและชักนำภูมิต้านทานโรคสำคัญในอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การบูรณาการเทคโนโลยีการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยข้ามแล้งในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2019 การพัฒนาสมการคำแนะนำปุ๋ยและน้ำยาสกัดสำหรับธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมตามการตอบสนองด้านผลผลิตและคุณภาพน้ำอ้อยสำหรับอ้อยข้ามแล้งในจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การตรวจสอบความสามารถของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อการผลิตสารหอม 2 acetyl-1-pyrroline (2AP) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อการผลิตเซลูโลซิกเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอในดินโคราชโดยวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 1 0 0
  2014 บทบาทของไรโซแบคทีเรียและศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่การเกษตรที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการการจัดชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์และศักย์ผลิตภาพของดินในบริเวณสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2013 ประสิทธิภาพการแปลงสารหนูของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การพัฒนาชุดตรวจสอบปริมาณอินทรียวัตถุเพื่อการประเมินปริมาณอินทรย์วัตถุในดินในสนาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2011 ความหลากหลายของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟต์ในรากอ้อย และศักยภาพในการพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 ความหลากหลายของแบคทีเรีย Pseudomonas ที่ผลิตซิเดอร์โรฟอร์เพื่อใช้แก้ปัญหาการขาดธาตุเหล็กในพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 1 0 0
  2018 การศึกษาบทบาทของคาร์บอนสีน าเงินในหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 ศักยภาพการใช้แบคทีเรียละลายฟอสเฟตต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเพื่อการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2017 การศึกษาบทบาทของคาร์บอนสีน้ําเงินในหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการจัดการดินตามศักย์ผลิตภาพ เศษเหลือหลังการเก็บเกี่ยว และแนวทางการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินเพื่อรักษาคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอ้อยที่ปลูกในจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การศึกษาแนวทางการใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อยเพื่อการพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การศึกษาดัชนีชี้วัดคุณภาพดินจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินที่มีผลต่อผลิตภาพของอ้อยที่ปลูกในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2012 การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตของกระท้อน หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน บริษัทไออาร์พีซี จำกัด – คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การศึกษาน้ำยาสกัดธาตุ N, P, K ที่เป็นประโยชน์ในดินบางชนิดที่ปลูกสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0