Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 18 17 0 0
  2019 การผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ และการห่อหุ้มชิ้นส่วนพืชและแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การประยุกต์สมบัติการกระตุ้นเชิงแสงของสารเชิงประกอบระหว่างสารกระตุ้นเชิงแสงและพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้สำหรับการพัฒนาด้านการผลิตเมล็ดเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์สมบัติของสารเชิงประกอบพลาสติกชีวภาพสำหรับการผลิตเมล็ดเทียม. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2016 ผลของออกซินต่อการชักนำให้เกิดรากของแบล็กเบอรี่ในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนทุนวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 0 1 0 0
  2014 หน่วยวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 14 12 0 0
  2013 การศึกษาพลังงานที่ใช้ในกระบวนการโอโซนร่วมกับกระบวนการกระตุ้นเชิงแสงสำหรับการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในตู้เคลื่อนย้ายเนื้อเยื้อสำหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 5 0 0
  2019 โครงการย่อยที่ 3: การวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นแม่พันธุ์ส้มปลอดโรคบนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 โครงการย่อยที่ 3: การวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นแม่พันธุ์ส้มปลอดโรคสำหรับพื้นที่สูง(งบประมาณ ปี พ.ศ. 2561) หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2017 โครงการย่อยที่ 3: การวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นแม่พันธุ์ส้มปลอดโรคสำหรับพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน) 0 2 0 0
  2016 การวิจัยวิธีการผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสหวานปลอดโรคไวรัส หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2015 การศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสาวรสหวาน เบอร์ 2 ปลอดโรค (โครงการย่อยที่ 2ในชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค) หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 1 0 0