Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม. (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบของหญ้าขนเล็กและการควบคุมในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลกระทบของหญ้าขนเล็กและการควบคุมในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การลดการแข่งขันของวัชพืชในมันสำปะหลังโดยปลูกถั่วพุ่มเป็นพืชแซมร่วมกับการใช้สารกำจัดวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 0 0 0
  2021 คีนัว: การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาโซ่คุณค่าในระดับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหน้าที่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2018 การตรวจสอบความสามารถของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อการผลิตสารหอม 2 acetyl-1-pyrroline (2AP) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของสารอัลลิโลพาธิกจากพืชที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 อิทธิพลของการจัดการธาตุไนโตรเจนต่อสรีรวิทยา ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของควินัวภายใต้สภาพการปลูกภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” 0 0 0 0
  2013 อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและสารอัลลิโลพาธิกของงาที่มีต่อพืชที่ปลูกตามหลังในระบบการปลูกพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 6 1 0 0
  2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2014 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตชีวมวลจากหญ้าโตไวชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4 1 0 0