Person Image

  Education

  • ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 4 1 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดที่ผลิตจากหอมหัวใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 1 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 6 12 10 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 24 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 การพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดจากข่อยเพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2015 อิทธิพลของสารไบโอพอลิเมอร์บางชนิดที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ไก่ชุบทอดไก่แช่แข็งที่ผ่านการอุ่นด้วยไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 10 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 อิทธิพลของกระบวนการแช่เยือกแข็งและกระบวนการทำละลายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การศึกษาสมการจลพลศาสตร์และอิทธิพลของสาร 1- MCPที่มีต่อคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2009 การเปรียบเทียบเทคนิคการประเมินทางประสาทสัมผัสโดยวิธีพรรณนาและเทคนิค Flash Profile ในการพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์น้ำส้ม U.H.T. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลการแกว่งตัวของอุณหภูมิระหว่างการขนส่งที่มีผลต่อคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้ตัดแต่งในภาชนะบรรจุปรับสภาพบรรยากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การศึกษาคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 2 17 1 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารให้ความหวานชนิด Isomalt หัวหน้าโครงการ Evonik company (Germany)Co.,Ltd. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่ 18 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบรสสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริษัท Tasty Treasure 0 1 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งที่ได้จากแป้งกล้วยหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2014 การศึกษาผลของแหล่งปลูกและความแก่อ่อนต่อคุณภาพของน้ำมะพร้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มน้ำฝรั่ง หัวหน้าโครงการ บริษัท T.P.T. Group Trading and Service จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ในสถานที่ผลิตอาหารแปรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2014 ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ บริษัท Prynt Tradings จำกัด 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มเบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ บริษัท T.P.T. Group Trading and Service จำกัด 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกจากเนื้ออกไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องเสริมสารเพิ่มความน่ากินสำหรับสุนัข ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2010 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2009 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อนปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 2 0 0
  2008 การพัฒนากระบวนการฟอกสีน้ำมันปาล์ม หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน 0 0 1 0
  2008 การพัฒนาภาชนะบรรจุเพื่อลดกลิ่นของทุเรียนเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 1 0 0
  2008 การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้ หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 1 0 0 0
  2007 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
  2006 การศึกษาและสร้างงานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 9 0 0
  2006 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับสมุนไพรแช่อิ่ม ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2006 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0