Person Image

  Education

  • ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547
  • PhD, University of Birmingham, สหราชอาณาจักร, 2555
  • ตรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2014 พฤติกรรมการอพยพของแมลงศัตรูข้าวกลุ่มเพลี้ยที่ตอบสนองต่อการความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 2 0 0
  2022 การเคลื่อนย้ายและศักยภาพการเพิ่มประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาด (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 วิธีการเลือกสำหรับควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยใช้สารกระตุ้นเชิงแสงในการย่อยสลายเส้นแป้งและไขแป้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 การเคลื่อนย้ายและศักยภาพการเพิ่มประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 พฤติกรรมการอพยพของแมลงศัตรูข้าวกลุ่มเพลี้ยที่ตอบสนองต่อการความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ชีววิทยาอุณหภาพและสถานภาพของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในอนาคตอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าปฐมภูมิและทุติยภูมิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และชีวภาพของแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 1 0 0
  2018 อิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพต่อความสามารถในการอยู่รอดของประชากรของแมลงหล่าในนาข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 ผลของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อประชาคมศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2018 การประยุกต์ใช้เทคนิคการผ่ารังไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อสนับสนุนระบบพยากรณ์ระบาดจากแมลงอพยพ (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้เทคนิคการผ่ารังไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อสนับสนุนระบบพยากรณืการระบาดจากแมลงอพยพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาเพื่อคาดการณ์การแพร่ระบาดของแมลงหล่า(Scotinophara coarctata (Fabricious)) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาเพื่อคาดการณ์การแพร่ระบาดของแมลงหล่า (Scotinophara coarctata (Fabricious)) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2014 พฤติกรรมการอพยพของศัตรูข้าวกลุ่มเพลี้ยที่ตอบสนองต่อผันแปรของสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2007 การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการแปรรูปของป่าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2007 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยภาคป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0