Person Image

  Education

  • ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2007 คุณธรรมและจริยธรรมที่ปรากฎในระบบโซตัสของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 2 0 0
  2020 การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมประกอบจังหวะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแข่งเรือยาวประเพณี จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2015 ทดสอบสมรรถภาพทางกายพนักงานโรงพยาบาลสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 0 0 0
  2015 การทดสอบสมรรถภาพทางกายส้าหรับประชาชนในจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 1 0 0
  2013 การศึกษาผลกระทบเชิงลบที่มีต่อการพัฒนาทะเลสาบหนองหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2013 แนวทางการจัดการชมรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬาอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2011 ผลการฝึกการเต้นแอโรบิคแบบมวยไทยโบราณที่มีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2007 ปัจจัยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0