Person Image

  Education

  • วท.ด.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(การจัดการศัตรูพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 4 2 0 0
  2022 การเสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบางกะเจ้าเกษตรอินทรีย์ด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราจากดิน พืช และวัสดุชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2012 การรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราจากดิน พืช และวัสดุชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การค้นหาไส้เดือนฝอยตัวห้ำเพื่อใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ประสิทธิภาพของสบู่ดำในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การแพร่ระบาดไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) โดยกิ่งพันธุ์ฝรั่งและการควบคุมโดย ชีววิธีด้วยเชื้อราสกุลเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การแพร่ระบาดไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) โดยกิ่งพันธุ์ฝรั่งและการควบคุมโดย ชีววิธีด้วยเชื้อราสกุลเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การจำแนกไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ในแหล่งปลูก มันฝรั่งของจังหวัดตากโดยใช้เทคนิคอณูชีวโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 17 14 0 0
  2021 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับมาตรฐานและรายได้ของชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชในรูปแบบชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พีจีพีอาร์ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต การควบคุมและชักนำภูมิต้านทานโรคสำคัญในอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การสัมมนาไฮโดรโพนิกส์ : วิเคราะห์โรคจากตัวอย่าง แนวทางทำธุรกิจ แนวคิดการส่งออก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2014 การรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราจากดิน พืช และวัสดุชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 4 0 0
  2011 การค้นหาไส้เดือนฝอยตัวห้ำเพื่อใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ศักยภาพของสาบเสือในการบำบัดดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว และการสกัดตะกั่วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2011 ผลของน้ำคั้นจากพืชสกุลสาบเสือ และสาบแร้งสาบกาต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2009 โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management) ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การจำแนกไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ในแหล่งปลูก มันฝรั่งของจังหวัดตากโดยใช้เทคนิคอณูชีวโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การใช้สารสกัดจากพืชสกุลดาวเรืองและดาวกระจายในการควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2016 ระบบการผลิตพืชเชิงนิเวศโดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการจัดการโรคพืชอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0