Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ไทย
  • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ด.(สัตวศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 9 0 0 0
  2019 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 0 0 0
  2017 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหาโรคเต้านมอักเสบในฟาร์มโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตแพะของจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาระบบการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์มสุกรทางการค้าที่มีประชากรขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูไนเต็ดฟีด มิลล์ จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 4 0 0 0
  2021 การพัฒนาวัสดุอินทรีย์จากมูลไส้เดือนดินร่วมกับของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นภาชนะปลูกพืชแบบสะดวกใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2564 0 0 0 0
  2021 การศึกษาศักยภาพการผลิตแพะและห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนมและการแจ้งเตือนโรคเบื้องต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรังสำหรับผู้ประกอบการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 ความต้องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักมูลใส้เดือนดินจากมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของพืชผักบางชนิดที่ปลูกในระบบ substrate culture ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลของอาหารชนิดต่าง ๆ ต่อประสิทธิภาพและผลผลิตในรอบปีของปุ๋ยไส้เดือนดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ความเป็นไปได้ในการจัดการฟาร์มโคนมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไส้เดือน 2 สายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการใช้วัสดุอินทรีย์ชุมชนในการเพาะเลี้ยงไส้เดือน หัวหน้าโครงการ สำนักวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบกังหันลมขนาดจิ๋วสำหรับผลิตไฟฟ้าจากระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำในสภาพความเร็วลมต่ำเพื่อลดการใช้พลังงานภายในโรงเรือนแบบปิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2010 การศึกษาศักยภาพของปุ๋ยใส้เดือนดินจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในการผลิตพืชผัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 4 0 0
  2020 การศึกษาข้อมูลห่วงโซ่อุปทานเนื้อสุกรและมาตรการควบคุมกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2018 การถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 3 0 0
  2018 เครื่องจัดเก็บข้อมูลทางสภาพอากาศสำหรับการเกษตรระดับแปลงย่อยด้วยเทคโนโลยีไอโอที ผู้ร่วมวิจัย Center of Excellence on Agricultural Biotechnology (AG-BIO/PERDO) 0 1 0 0
  2012 มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร:สุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0