โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 0 2 0 0
2017 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์รองเท้านารีอินทนนท์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์เสาวรสรับประทานสดและอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลและพัฒนาอาชีพการปลูกสตรอเบอรี่บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ และในบางพื้นที่ของสถานีวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อมูลค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันเส้นสะอาดสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์เสาวรสรับประทานสดและอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลและพัฒนาอาชีพการปลูกสตรอเบอรี่บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ และในบางพื้นที่ของสถานีวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อมูลค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันเส้นสะอาดสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์เสาวรสรับประทานสดและอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปลูกทดสอบ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิต Biodiesel ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนอย่างพอเพียงของชุมชนบริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลและพัฒนาอาชีพการปลูกสตรอเบอรี่บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ และในบางพื้นที่ของสถานีวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการเยาวชนชาวไทยภูเขา (เผ่าม้ง)หัวใจเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 0 0 0
2013 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์รองเท้านารีอินทนนท์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 โครงการวิจัย และพัฒนาระบบการปลูกสตรอเบอรี่เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการจัดการคุณภาพ (GAP) พืชผักเมืองหนาว ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการขยายพันธุ์โดยวิธีที่เหมาะสมของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การส่งเสริมอาชีพการปลูกข้าวไร่ปลอดสารพิษบนพื้นที่สุงของจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการ Business unit 0 0 0 0
2008 การศึกษาวัสดุคลุมดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของสตรอเบอรี 2 สายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการขยายพันธุ์ไผ่ที่มีศักยภาพในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย งบพัฒนาที่สูง มก. 0 0 0 0
2007 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกข้าวไร่ปลอดสารพิษบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย Business Unit 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 24 Project 3 8 0 0
2015 การคัดเลือกสตรอเบอรี่พันธุ์ลูกผสมเพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์การค้า หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2014 การคัดเลือกสตรอเบอรี่พันธุ์ลูกผสมเพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์การค้า หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2012 ผลของการใช้ดินขาว "เคโอลิน" เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอเบอรี่ เคพกูสเบอรี่ และมัลเบอรี่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2011 การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2010 การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
2010 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิตสตรอเบอรี่ดอยเชิงการค้า ผู้ประสานงาน มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2010 การสำรวจศักยภาพของพืชพลังงานทดแทนบนพื้นที่สูงของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
2009 ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
2009 ศูนย์สาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกรในพื้นที่สูงและลาดชันบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2009 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิต สตรอเบอรีดอยเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 1 1 0 0
2009 วิจัยและพัฒนาการปลูกบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.) เพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2009 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของราสพ์เบอรี่ในพื้นที่สูงระดับปานกลาง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2008 ผลของการใช้แผ่นชีวมวลต่อการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง เคพกูสเบอรี่ และสตรอเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท INFRA DELTA TRADING SDN.BHD 0 0 0 0
2008 โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และมูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
2007 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตอเบอรีเพื่อส่งให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเลย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 2 0 0
2007 การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2007 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่คุณภาพเพื่อการส่งออกภายใต้มาตรฐาน EUREPGAP ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
2007 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2007 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่1 :การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2007 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2007 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica LINN.) พันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่1 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่น้ำท่วม ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยที่ 2 โครงการเร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0