Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาสมรรถนะทีจำเป็นสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะในยุคดิจิทัล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2024 การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ค่าหน่วยกิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หมวดงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 0 0 0 0
  2024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก BCG Model ของนิสิตนักศึกษาครู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 สถานการณ์ ปัญหา และทางออกของเกษตรกรเพื่อลดการเผาอ้อยในจังหวัดกาญจนบุรี: บทสะท้อนจากภาคปฏิบัติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทันดิจิทัล โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 โครงการธนาคารต้นแจงปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 50 Project 41 25 0 0
  2024 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 การเสริมพลังครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา เพื่อการสร้างอาชีพของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักวิถีใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านห้วยด้วน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย โครงการภาคพิเศษ หลักสูตร ศศ.ม.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 1 0 0 0
  2022 ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนแบบผสมผสานบนฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดพหุลักษณ์ทางการแพทย์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้า ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2021 แบบจำลองวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยชุมชนผ่านกำรประสานพลังภาคีการพัฒนา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2021 แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 การประสานความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบินในพื้นที่สนามบินใหม่จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเมือง:กรณีศึกษาชุมชนจันทร์เกษม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 กระบวนการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ผ่านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับนิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 กระบวนทัศน์และทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ งบอุดหนุน โครงการวิจัย เงินรายได้โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานมรดกภูมิปัญญาชุมชน บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2019 การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสินค้าของฝากทางการท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านห้วยเดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนเดิมบาง-เขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2019 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาด "ซา-สุขใจ" วิถีไทย-มอญ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานฟาร์มของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนคนภูไทโดยใช้ทุนชุมชนเป็นฐานเพื่อป้องกันยาเสพติด: กรณีศึกษาชุมชนหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 กลยุทธ์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตลอดโซ่อุปทาน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญจากรุ่นสู่รุ่น: กรณีศึกษาบ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 การเสริมพลังชุมชนในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาอาชญากรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 การเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยโดยกระบวนการจัดการความรู้สำหรับพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2017 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 การสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้ากาบบัวของชุมชนบ้านเชียงแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นชุมชนประชาธิปไตย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 0 0 0
  2016 กระบวนการจัดการตนเองสุ่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองเผือก จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การยืนหยัดของชุมชนเพื่อการดำรงอยู่ใมนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 แนวทางการพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีพครูเกษตรของนิสิตฝึกสอน สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กองทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูเกษตรของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558-2567) หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 2 0 0
  2015 “ผู้ด้อยโอกาสใหม่” จากครอบครัวแรงงานข้ามชาติ: ผลกระทบจาก AEC หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 1 0 0 0
  2015 ภาวะผู้นำของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 เกษตรกรรมยั่งยืนบนกระแสการเปลี่ยนแปลงและสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนเขาขลุง ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่ออาชีพเกษตรกรรมของยุวเกษตรกรในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคมของสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2015 ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2015 ความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงดำ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรย์มนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2014 แนวทางการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดและการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 1 2 0 0
  2014 จากหนี้สินสู่ความพอเพียงของชุมชนบ้านรางอีเม้ย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 1 0 0
  2013 ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ กองทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการวิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ กองทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สวนเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2010 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 1 3 0 0
  2009 ศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัย-โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 11 10 0 0
  2021 การขยายผลการสำรวจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากต้นแจง(Maerua siamensis (Kurz) Pax)เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสุขภาวะบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน และวิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0
  2020 โครงการพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมในพื้นที่ชุมชน (กรณีศึกษาต้นแจง) ผู้ร่วมวิจัย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 การสำรวจ และจัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์จากต้นแจง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 0 1 0 0
  2018 การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพ ต้นทุน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลางตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2017 กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 1 0 0
  2017 การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 2 0 0
  2016 กระบวนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2016 การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 1 0 0
  2016 การพัฒนาชุมชนบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2015 การลื่นไหลของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ สถาบันพระปกเกล้า 1 1 0 0
  2015 การสร้างพื้นที่ทางสังคมสู่วิถีชีวิตใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2014 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0