Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Textiles), University of Manchester, U.K., 2547
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543
  • วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), ม. ศิลปากร, ไทย, 2541

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 4 0 0
2018 การศึกษาผลของวิธีการตกแต่งและโครงสร้างผ้าต่อประสิทธิภาพในการตกแต่งน้ำมันหอมมระเหยบนผ้าไหมด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาผลของการตกแต่งด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรต่อสมบัติการทำความสะอาดด้วยตัวเองและการย้อมสีดีสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์และพอลิแล็กติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2011 อิทธิพลของการลอกกาวแบบใหม่ที่มีผลต่อสมบัติเชิงเคมีและกายภาพของไหมจากแหล่งภายในและต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การทดสอบประสิทธิภาพสารตกแต่งสำเร็จที่มีต่อการทนยับในผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การพัฒนาสารข้นพิมพ์ผ้าจากสตาร์ชข้าวที่ละลายในน้ำเย็นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การกำหนดภาวะที่เหมาะสมในการตกแต่งกันยับผ้าทอใยไลโอเซลล์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 28 Project 31 27 0 0
2019 การศึกษาผลของวิธีการตกแต่งและโครงสร้างผ้าต่อประสิทธิภาพในการตกแต่งน้ำมันหอมมระเหยบนผ้าไหมด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบศักยภาพการรวมกลุ่มเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหมเพื่อขับเคลื่อนระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับบำบัดและฟื้นฟูเด็กสมองพิการในประเทศไทย. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลของไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรต่อการกำจัดสีดิสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์หลังการย้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การศึกษาตัวรีดิวซ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการย้อมสีครามธรรมชาติบนผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2016 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 ผลของการตกแต่งผ้าพอลิเอสเตอร์และพอลิแล็กติกแอซิดด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ต่อสมบัติการทำความสะอาดด้วยตัวเองและการย้อมสีดีสเพิร์ส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การศึกษาการนำไฮโดรเจลจากเรยอนเหลือทิ้งมาใช้เป็นวัสดุดูแลบาดแผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การตกแต่งผ้าพอลิเอสเทอร์ด้วย 3DOM ซิลิกาเพื่อให้มีสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟ-ดิสเพิร์สสำหรับการย้อมผ้าถักผสม PLA/ฝ้ายขั้นตอนเดียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 การตกแต่งสำเร็จเชิงเคมีเพื่อลดกลิ่นควันบุหรี่บนผ้าฝ้าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2014 การพัฒนาและประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับจากเรยอนเลือทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอนวัตกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยคณะอุตสหากรรมเกษตร 0 0 0 0
2014 การศึกษาการย้อมสีครามบนผ้าพอลิแลคติคแอซิดโดยใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 การผลิตวัสดุดูดซับชนิดต้นทุนต่ำจากเยื่อเมล็ดมะขามสำหรับบำบัดน้ำสีในโรงย้อมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 การศึกษาการนำสารสกัดจากขมิ้นและไคโซตานมาใช้เป็นสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2013 การพัฒนาและประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับจากเรยอนเหลือทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอนวัตกรรม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2012 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมสีดีสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์โดยใช้เทคนิคการปั่นผสมความเร็วสูงและอัลตราซาวด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2012 อิทธิพลของการลอกกาวแบบใหม่ที่มีผลต่อสมบัติเชิงเคมีและกายภาพของไหมจากแหล่งภายในและต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ความเสถียรต่อแสงของสีดิสเพิร์สชนิดโมโนเอโซบนผ้าพอลิเอสเทอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การเตรียมไฮโดรเจลจากเศษเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์จากอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2011 การศึกษาประสิทธิภาพในการย้อมของผงสีสกัดจากเมล็ดมะขามบนผ้าไหมและผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม 1 0 0 0
2011 การศึกษาการขัดขวางการให้สีของสีรีแอคทีฟผสมในการย้อมผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การพัฒนาสารข้นจากแป้งข้าวและสารกั้นสีจากรำข้าวสำหรับการพิมพ์ผ้าฝ้ายแบบรีซีสต์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การพัฒนาสารข้นจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้ในการพิมพ์ผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การกำหนดภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากใบไผ่ตง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การเตรียมไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากขยะพืชจากการเกษตรกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟชนิดใหม่ และการศึกษาการนำไปใช้ย้อมผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 20 14 0 0
2019 การใช้ประโยชน์จากวิตามินอีที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2019 การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMS) ในอุตสาหกรรมบริการอำเภอคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 นวัตกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กสมองพิการในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2016 การพัฒนาสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
2016 การกำจัดสีแอซิคในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับจากเยื่อหุ้มเมล็ดมะขาม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2014 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 1 0 0
2013 โครงการศึกษาแนวทางการฟอกย้อมเส้นไหมไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 5 2 0 0
2011 การย้อมสีธรรมชาติและการเติมสารป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตบนผ้าฝ้ายที่มีไซโคลเดกซ์ตริน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
2009 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางเคมีและความคงทนต่อความร้อนของสีต่อการเคลื่อนที่เนื่องจากความร้อนของสีดีสเพิร์สบนเส้นใยโพลีแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
2009 การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี: กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2008 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะโครงสร้างทางเคมีต่อระดับความเข้มของสีต่อหน่วยน้ำหนักและสมบัติการย้อมติดสีบนโพลีเอสเตอร์ของลีดีสเพิร์สชนิดเอโซ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2008 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางเคมีและความคงทนต่อความร้อนของสีต่อการเคลื่อนที่เนื่องจากความร้อนของสีดีสเพิร์สบนเส้นใยโพลีแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2007 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะโครงสร้างทางเคมีต่อระดับความเข้มของสีต่อหน่วยน้ำหนักและสมบัติการย้อมติดสีบนโพลีเอสเตอร์ของลีดีสเพิร์สชนิดเอโซ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
2007 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะโครงสร้างทางเคมีต่อระดับความเข้มของสีต่อหน่วยน้ำหนักและสมบัติการย้อมติดสีบนโพลีเอสเตอร์ของสีดีสเพิร์สชนิดเอโซ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2006 การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีผลิตภัณฑ์ฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 2 1 0 0
2005 การผลิตเส้นด้ายและผ้าจากไหมอีรี่ผสมกับฝ้ายในระดับหัตถอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 4 0 0