โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 1 4 0 0
2013 ปัญหาและความต้องการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดในการฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย 2554 : การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2012 สภาพการจัดและการประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2554 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การพํฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้แผนที่ความคิด หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2011 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2010 การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักการจิตปัญญาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มก. 0 2 0 0
2010 การพัฒนาพัฒนาการคิดของนิสิตโดยการใช้แผนภูมิมโนทัศน์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนเพ่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยให้แก่นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูนักวิจัย กรณีศึกษาของครุประถมศึกษาคนหนึ่ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกจริยธรรม หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2009 ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรรศาสตร๋ ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2008 ผลของการประยุกต์ใช้จิตพิสัยโมเดลที่มีผลต่อการเรียนร้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สตอรี่ไลน์และกระบวนการวิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา:การวิจัยในชั้นเรียน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 20 Project 1 3 0 0
2013 การออกข้อสอบภาคความรู้ (Knowledge) การประเมินยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 0 0 0 0
2013 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
2013 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2013 การประเมินผลโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
2013 การพัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
2012 การพัฒนาเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 0 0 0 0
2012 การประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น” สำหรับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2554 ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2011 โครงการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กปป.) ประจำปี 2553 หัวหน้าโครงการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และศึกษาแนวโน้มของการดำเนินงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
2011 โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ผู้ร่วมวิจัย UNICEF 0 0 0 0
2011 โครงการสร้างและพัฒนาแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
2010 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่อเสริมสร้างคุณลักษระของนักวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2010 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเครือขจ่ายสาธารณสุขจังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
2010 การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และหน่วยงานภายใน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD 0 0 0 0
2009 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 2 0 0
2009 การพัฒนาแบบทดสอบระดับการศึกษาแห่งชาติของการศึกษานอกระบบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.) 0 0 0 0
2009 ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยของศึกษานิเทศก์ กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
2009 การประเมินศักยภาพและบทบาทการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
2008 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตำรวจหลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนตำรวจสังกัดสำนักงานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการศึกษา 0 0 0 0