Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • ปรัชญาดุษฎีบัณทิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 1 0 0
  2014 ผลของอาหารต่อการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) ในบ่อดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาการใช้ท่อ PVC เป็นวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของปูม้าที่เลี้ยงในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่นแตกต่างกัน 3 ระดับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูม้า(Portunus pelagicus Linnaeus,1758 )ในบ่อดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 31 Project 19 18 0 0
  2020 การยกระดับธนาคารปูม้าชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 0 0 0
  2020 การขับเคลื่อนธนาคารปูม้าตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในพื้นที่กลุ่มเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว-เมือง จังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2018 แนวทางการพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงปูม้าและปูทะเล หัวหน้าโครงการ โครงการการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตรสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2018 การพัฒนาศักยภาพการผลิตพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการประกอบอาชีพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2018 แนวทางการผลิตโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 ผลของวัสดุหลบซ่อนต่ออัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตของปูม้า (Portunus pelagicus) ที่เลี้ยง หัวหน้าโครงการ ทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 ศึกษาผลของการเก็บรักษาคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 ศึกษาผลของการใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดอะตอม (Chaetoceros sp., Skeletonema sp. และ Thalassiosira sp.) ภายในห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2015 การใช้ทรีฮาโลสเป็นสารรักษาสภาพเซลล์ต่อการเก็บรักษาแพลงก์ตอนพืช (Chaetoceros sp. และ Chlorella sp.) และแพลงก์ตอนสัตว์ (Brachionus rotundiformis) เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2015 การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำของการทำประมงอวนครอบหมึก (แหยักษ์) ระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอดฮาโลเจน บริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2014 ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 การจัดการฟาร์มทะเลระบบหมุนเวียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การจัดการการเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2013 การเปรียบเทียบกำลังไฟที่เหมาะสมต่อการทำประมงไดหมึกบริเวณตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การทำประมงหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง (ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย) 1 1 0 0
  2011 การผลิตไดอะตอม Thalassiosira spp. ภายในห้องปฏิบัติการ และแบบปริมาณมากที่ระดับความเค็มต่างกันเพื่อใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 การเลี้ยงโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ด้วยคลอเรลลาที่ถูกทำให้ตกตะกอนที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การศึกษาทรัพยากรปูม้าและการเพิ่มกำลังผลิตปูม้าในบริเวณอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของความเค็มต่างระดับต่อการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ หัวหน้าโครงการ คณะประมง มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและปริมาณแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปูม้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และต้นทุนค่าอาหารของการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2009 การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2008 การอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanous chenos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2008 อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2008 ผลของระบบลมต่อการผลิตหัวเชื้อคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) ในเชิงธุรกิจ หัวหน้าโครงการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2008 การอนุบาลลูกปูม้า ระยะ Zoea 4 ถึง First Crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 1 0 0
  2017 การพัฒนาระบบตรวจจับการลอกคราบของปูม้าโดยอัตโนมัติเพื่อการผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2015 ศึกษาการเติมอากาศแบบไมโครบับเบิ้ลสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) หัวหน้าโครงการ MATSUI eco energy Nobeoka Co.,Ltd. Miyazaki, JAPAN 0 0 0 0
  2015 ศึกษาการเติมอากาศแบบไมโครบับเบิ้ลสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ในบ่อดิน ผู้ร่วมวิจัย MATSUI eco energy Nobeoka Co.,Ltd. Miyazaki, JAPAN 0 0 0 0
  2012 ธนาคารปูกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติ กรณีศึกษา การทำธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน 1 1 0 0
  2012 การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน 0 0 0 0